Tlač Obchodné podmienky Obchodné podmienky

Všeobecné organizačné a storno podmienky

Obchodné podmienky

 

Všeobecné organizačné a storno podmienky spoločnosti Daniel Ferenčík - skolafotografie.sk v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

 1. Organizátor kurzov Spoločnosť Daniel Ferenčík - skolafotografie.sk, IČO: 44 97 08 62, so sídlom: Mlynarovičova 4, 851 04 Bratislava V, zapísaná v obchodnom registri OÚ BA oddiel: ZR, Vložka: 110-189644 (ďalej len „Organizátor") organizuje kurzy fotografovania a poskytuje vzdelávacie služby v oblasti fotografie. Všeobecné organizačné a storno podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Organizátorom a účastníkom fotografických kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.
 2. Prihlásenie Zmluvný vzťah medzi Organizátorom a účastníkom kurzu vzniká odoslaním záväznej objednávky resp. registrácie.
 3. Platba
  1. Platbu za kurz je možné hradiť bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet v ktorejkoľvek pobočke UnicreditBank Slovakia a.s.
  2. Kurz je potrebné uhradiť do 7 dní od odoslania záväznej prihlášky. Pri odoslaní záväznej prihlášky 7 dní pred začiatkom kurzu je potrebné platbu realizovať do 3 dní po odoslaní záväznej prihlášky. Platba za kurz musí byť uhradená najneskôr v deň začiatku workshopu (po dohode).
  3. Platby musia byť realizované na číslo účtu Organizátora v UnicreditBank Slovakia a.s. 107 0049 007/1111, variabilný symbol je uvedený na záväznej prihláške, ako aj v potvrdzovacom maily, ktorý účastník kurzu dostane po odoslaní objednávky.
 4. Storno podmienky Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:  
  1. Písomne stornovanie kurzu v deň konania kurzu - storno poplatok: plná výška kurzovného.
  2. Písomne stornovanie kurzu 3 a menej dni pred konaním kurzu - storno poplatok: 80% výšky kurzovného
  3. Písomne stornovanie kurzu v 7 až 3 dni pred konaním kurzu - storno poplatok: 50% výšky kurzovného V prípade stornovania kurzu, v rámci ktorého je zabezpečované aj ubytovanie, doprava príp. iné podobné služby, sa môže storno poplatok zvýšiť a tieto položky ak budú dodávateľom fakturované Organizátorovi kurzu.
  4. V prípade, ak sa účastník nedostaví na prihlásený kurz alebo sa zúčastní iba časti kurzu, nevzniká právo na náhradu kurzu v inom termíne ani na vrátenie poplatku za kurz.
 5. Organizačné zmeny
  1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu a pod.) Všetky prípadne zmeny budú účastníkovi kurzu oznámené e-mailom, alebo SMS správou.
  2. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom účastníkov nižším ako 3 a ponúknuť účastníkovi možnosť absolvovať objednaný kurz v náhradnom termíne alebo mu vrátiť uhradené kurzovné.
  3. Organizátor môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch: a/ ak účastník v stanovenej lehote neuhradil poplatok za kurz, môže byť nahradený iným účastníkom, b/ ak bol kurz naplnený ešte pred pripísaním platby na účet organizátora a počet účastníkov kurzu už nie je možné z kapacitných dôvodov zvýšiť.  Prednosť majú skôr platiaci účastníci. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Organizátora.
 6. Zodpovednosť za straty na majetku
  1. Spoločnosť neručí za straty na majetku počas kurzu. Je na zodpovednosti účastníka kurzu dohliadať na svoj osobný majetok a nenechať ho bez dozoru.
 7. Ochrana osobných údajov
  1. Účastník odoslaním objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Organizátorovi, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Organizátora. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.
  2. Účastník odoslaním záväznej prihlášky tiež dáva svoj súhlas na použitie ním nafotených fotografických snímok na kurze v rámci reportu z uvedeného kurzu na stránkach skolafotografie.sk, ako aj na propagáciu ďalších kurzov v rámci stránky skolafotografie.sk aj na printových materiáloch.
  8. Použitie vytvorených diel
  1. Účastník kurzu týmto dáva Organizátorovi súhlas na použitie účastníkových diel, vytvorených počas kurzu resp. vytvorených účastníkom samostatne ako súčasť kurzu, na propagačné účely Spoločnosti.
  2. Zároveň sa účastník zaväzuje, že pri použití diel vytvorených počas kurzu resp. vytvorených  účastníkom samostatne ako súčasť kurzu bude uvádzať, že tieto diela vznikli v rámci kurzov organizátora.
  3. Verejné použitie diela je možné iba s písomným súhlasom Organizátora.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.01.2010